DEFINITIES

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Therapeut/ Masseur/ Verzorger/ Begeleider/ Lesgever: Lore Claerhout, in het bezit van het Diploma ‘Master/Licentiaat in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen met Optie Fysieke Activiteit, Fitheid en Gezondheid’(Universiteit Gent); in het bezit van het diploma ‘Trainer A Fitness Personal Trainer’ en het ‘Hoger Reddersbrevet’ (Vlaamse Trainersschool, Bloso, Vlaamse Gemeenschap) alsook het Brevet ‘Redder aan zee’ (WOBRA vzw); in het bezit van de diploma’s ‘Sportmasseur’, ‘Medical Taping’ en ‘Massagetherapeut’ (CRKBO, VLAIO); in het bezit van het getuigschrift ‘Vacussage – Cupping Massage’ (CRKBO, VLAIO); in het bezit van het certificaat 'Allround Zorgmasseur' en ‘Basis Aromatherapie’ (vzw Massagevooriedereen). Herkend lid van de vzw Belgische Massage Federatie (BMF) en vzw Zorgmassage. In opleiding (2020-2022) ter behalen van een Getuigschrift Permanente Vorming 'Relaxatietherapie bij Kinderen en Volwassenen' (KU Leuven). Handelend als zelfstandig sportmasseur, relaxatie- en massagetherapeut, lesgever, personal trainer en coach.
  • Klant: De persoon aan wie de therapeut/masseur/verzorger/begeleider/lesgever een behandeling, training, les, sessie of advies verleent, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.
  • Locatie(s): Één of meerdere locaties waarop MIA actief is: zeteladres & praktijk te Vijverstraat 15, 9160 Lokeren, de verblijfplaats van of de locatie doorgegeven door de klant.

TRAINING/BEGELEIDING/THERAPIE

1. Aansprakelijkheid

Gebruik van de diensten of deelname aan de activiteiten van MIA geschiedt geheel op eigen risico. MIA is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de klant mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd.

MIA is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de begeleider gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant. De klant verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door de klant worden gedragen. De klant verklaart hierbij afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen MIA wegens vergoeding van kosten, schadeclaims en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van deelname aan activiteiten of gebruik van diensten, door MIA aangeboden. De klant is jegens MIA aansprakelijk wanneer MIA op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de begeleider gegeven instructies door deze klant. De klant dient MIA te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Elke klant dient zich ervan te vergewissen – voor gebruik van welke voorziening of op welke locatie ook, voor deelname aan welke activiteit ook – of het gebruik of de deelname voor zichzelf medisch verantwoord is. Bovendien staat elke klant in voor een persoonlijke verzekering voor ongevallen.

2. Inspanningsverplichting

Voor elke door MIA aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. MIA kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

3. Medische goedkeuring

De klant verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de begeleider zonder schade voor eigen gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant er zich toe alvorens de overeenkomst met MIA aan te gaan, zijn arts te raadplegen en een medisch attest te kunnen voorleggen. Bij doorgedreven en intensieve sportbegeleiding kan het zijn dat MIA een grondige screening bij een bevoegde (sport-)arts verplicht vooraleer de begeleiding te kunnen opstarten. Indien de klant geen geldig doktersattest kan voorleggen, kan MIA de samenwerking weigeren, en dit op elke moment van de samenwerking.

4. Bijkomende kosten

De kostprijs voor abonnement, inkom, e.a. geldend in de respectievelijke sportaccommodatie(s) – waar de begeleiding van activiteiten, georganiseerd door MIA doorgaat – valt geheel ten laste van de klant, en zit dus niet omvat in de kostprijs van de dienst, aangerekend door MIA aan de klant.

BEHANDELING/MASSAGE/VERZORGING/THERAPIE

5. Uw afspraak

Elke behandeling is op afspraak. Bij het maken van een afspraak worden de persoonlijke contactgegevens van de klant opgevraagd ter administratie. Het is niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Bij het maken van een afspraak stemt de klant in met de algemene voorwaarden zoals in dit document omschreven.

6. Contra-indicaties

MIA is gerechtigd om op basis van één of meerdere (absolute) contra-indicaties (ziekte, griep, koorts, recente inenting, open wonde, infectie, fractuur, spierscheur, trombose, huidaandoening, alcohol- of druggebruik, psychische aandoening, e.a.) de geplande behandeling niet uit te voeren en/of uit te stellen. Om te voorkomen dat de klant hierdoor verrast wordt, is het van belang om bij twijfel een arts te raadplegen (en indien van toepassing een bijkomend bloedonderzoek te laten uitvoeren). De klant verplicht zich ertoe MIA hiervan tijdig (i.e. bij het maken van de afspraak) te informeren. Zo niet, gaat de behandeling niet door en is MIA gerechtigd de desbetreffende behandeling voor 50% in rekening te brengen.

7. Zorgmassage en Massage van baby’s en jonge kinderen

Voorafgaand aan een dergelijke massage wordt steeds een intake gesprek afgenomen met de klant zelf, met de ouders van het kind, of met een vertrouwenspersoon van de klant (indien de klant hier zelf niet meer toe in staat is).

Massage van baby’s en jonge kinderen, uitgevoerd door de therapeut, gebeurt steeds over de kledij heen. Massage van baby’s wordt begeleid uitgevoerd door de ouder(s) en gebeurt over de kledij heen of uitgekleed (met luier aan), naar eigen keuze. Hierbij wordt de massage door de therapeut op een pop gedemonstreerd.

8. Sportmassage

De klant wordt gevraagd om lichaamsbeharing op de benen zo goed als mogelijk te scheren voorafgaand aan de sportmassage.

9. Etiquette

Op de behandeltafel houdt de klant de onderkleding aan tenzij dit belemmerend werkt voor de behandeling. Het is aan te raden om als onderkleding elastisch materiaal te dragen. Strakke slips en boxers hinderen de klant tijdens de massage van m.n. de benen en onderrug.

De behandelingen bij MIA hebben niets met erotiek te maken. Een klant die toch seksueel getinte opmerkingen maakt en/of seksuele handelingen of gedragingen vertoont, wordt per direct uit de praktijk verwijderd.

Het is verboden om onder invloed van drugs of alcohol naar een afspraak te komen. Indien de therapeut op welke manier ook opmerkt dat dit wel het geval is, wordt de behandeling niet opgestart of afgebroken en wordt de klant per direct uit de praktijk verwijderd.

10. Hygiëne

Van de klant wordt verwacht om voorafgaand aan de behandeling gedoucht te zijn. Dit is niet alleen voor de therapeut aangenamer werken, maar ook voor de klant zelf aangenamer om de behandeling te ondergaan.

ALGEMEEN

11. Aansprakelijkheid

MIA is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door MIA georganiseerde activiteiten of behandelingen, in welke accommodatie/ op welke locatie of omgeving ervan ook.

MIA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade ontstaan vóór, tijdens en/ of na een behandeling of begeleiding. MIA is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig, of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan MIA kunnen worden toegerekend tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de dienstverlener. Een eventuele vergoeding komt enkel in aanmerking voor die schade waartegen de dienstverlener bij AG Insurance verzekerd is.

12. Annuleren of vroegtijdig afbreken Afspraak

Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur op voorhand telefonisch, per e-mail en/of mondeling afgezegd of verplaatst worden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is MIA gerechtigd de desbetreffende dienst voor 50% in rekening te brengen.

Bij het vroegtijdig beëindigen van een afspraak door de klant, of bij het vroegtijdig beëindigen door de dienstverlener t.g.v. dwingende redenen (ongewenst gedrag, niet aangekondigde contra-indicaties, e.a.) is MIA gerechtigd de dienst voor 100% in rekening te brengen.

13. Geheimhouding

Persoonlijke gegevens en informatie door de klant aan MIA verstrekt, worden uiterst vertrouwelijk behandeld en nooit zonder instemming aan derden verstrekt. Vanuit de beroepsethiek als zorgverlener en begeleider houdt MIA zich aan de geheimhoudingsplicht. Het dossier dat voor de klant wordt opgemaakt, wordt enkel geraadpleegd door MIA. De klant/ zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger(s) is/ zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan, tijdens een intake gesprek aan MIA verstrekt, opdat MIA de behandeling of begeleiding op een verantwoorde en veilige manier kan uitvoeren.

14. GDPR

Hiertoe verwijzen wij naar de policy, ter beschikking gesteld op onze website: www.m-i-a.be.

15. Tarieven en btw

De diensten worden geleverd tegen de overeengekomen tarieven, welke voorafgaand aan de dienst kenbaar zijn gemaakt door middel van prijslijsten in de behandelruimte(s) en dewelke na te lezen zijn op de website www.m-i-a.be. MIA behoudt zich het recht om de tarieven aan te passen indien nodig, en dit op elk moment van het jaar.

Tarieven zijn exclusief 0% btw - Kleine onderneming beoogd in art. 56 bis van het btw wetboek.

16. Tegemoetkoming

De diensten bij MIA komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming, noch van de ziekenbond noch van de verzekering. Indien doorverwijzing naar een arts, specialist, kinesist, of osteopaat nodig is, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht.

17. Postkost

Per verzending van een factuur of dossier per post wordt een postkost van 2,50 EUR (0% BTW) aangerekend. Deze kost valt weg in geval van digitale verzending. Gelieve hiertoe uw e-mailadres te bezorgen.

18. Betaling

Alle behandelingen dienen, tenzij per direct contant of via de Bankcontact App, tenzij per factuur op het opgegeven rekeningnummer (terug te vinden op de factuur) binnen de 15 dagen te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigd door MIA. Betaling aan derden (partners, personeelsleden, vertegenwoordigers of tussenpersonen) worden gedaan op risico van de klant.

19. Wanbetaling

De facturen dewelke op hun vervaldag niet betaald zijn, zullen, en dit zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een verwijlrente van 12% per jaar, met een minimum van 25,00 EUR. Tevens zal zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, naast de verwijlrente, een verhogingsbeding worden aangerekend, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, van 15% op het factuurbedrag of het saldo ervan, met een minimum van 50,00 EUR. Bij niet- of wanbetaling houdt MIA zich het recht voor om verdere prestaties of diensten (tijdig of definitief) stop te zetten.

20. Betwistingen

Voor alle betwistingen tussen de contracterende partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Dendermonde, inzonderheid de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en het Vredegerecht te Lokeren, bevoegd.

21. Wijzigingen

De inhoud van de algemene voorwaarden en de website kunnen op elk moment door MIA worden gewijzigd.

22. Akkoord

Op het moment dat de klant een afspraak maakt bij MIA, gaat hij/zij akkoord met de voorwaarden, in huidig document omschreven en opgemaakt door MIA.